بی سوادان قرن 21

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی

هستند که نمی توانند بیاموزند، آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند.

/ 0 نظر / 19 بازدید